Игровые автоматы на реальные деньги с выводом http://bcg-play.com/avtomaty-na-realnue-dengi/ Proxecto Ros - Denuncias
http://geometrydash.world
Denuncias

Este modelo serve para presentar denuncias diante das autoridades ambientais ou hidrulicas, as Fiscalas e o Servizo de Proteccin da Natureza de la Guarda Civil (SEPRONA). Cmpre facela por escrito para quedrmonos cunha copia selada da mesma.

D./Dna…………................, maior de idade, con DNI…………............, domiciliado a efectos de notificacin en….................., actuando en nome e representacin de……..................


Expn:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Por todo elo, PRESENTA

A seguinte DENUNCIA e solicita o cumprimento da legalidade vixente e que cese a perturbacin ocasionada, coa imposicin ao seu responsbel da sancin que corresponda conforme a Dereito.

Asinado .......…


En …....................................., a … de …..................... de ..…

Podedes enviarnos un resumo da denuncia para publicala nesta pxina e tamén fotos que incluiremos na seccin correspondente da galera.

* Extrado do libro de Pedro Brufao Curiel e Guido Scmidt, Gua Prctica para conservar y restaurar tus ros y humedales. Editado por AEMS


Esta categora est baleira

go to top