Игровые автоматы на реальные деньги с выводом http://bcg-play.com/avtomaty-na-realnue-dengi/ Proxecto Ros - Encoros
Encoros e centrais hidroelctricas
pict0014.jpgA enerxa hidroeléctrica, xunto coa solar e a elica entre outras, é unha fonte enerxética renovbel e cuxa produccin, ao non depender de combustbeis fsiles, non xera gases de efecto invernadoiro. Porén, non est exenta de grandes impactos ambientais que cmpre avaliar detdamente. As grandes presas hidroeléctricas como as do ro Sil e Miño, construdas a partir dos anos 40 teñen asolagado vales, desprazado poboacins e destrudo terras fértiles no que a conxuncin de efectos negativos tanto sociais como ambientais dificilmente xustifican os seus beneficios.

Dende hai moitos anos, o movemento ecoloxista ven demandando a substitucin das grandes centrais hidroeléctricas por minicentrais (aquelas cuxa potencia non sobrepase os 5000 Kw.) por das razns pricipais: o seu tamaño permite adoptar medidas de minimizacin de impacto ambiental moito mis eficaces e fornecen o abastecemento local, xunto con outras alternativas. O impacto desta alternativa depende dos factores concretos de cada proxecto: o emprazamento, a xustificacin da sa necesidade, o ritmo de explotacin ou as medidas correctoras empregadas.

A comezos dos anos 90 e ao abeiro da nova normativa eléctrica que subvenciona o kw de enerxa renovbel, proliferan en Galiza a construccin e solicitudes de concesin de minicentrais hidroeléctricas, afastndose radicalmente das propostas ecoloxistas e anulando os posbeis beneficios ambientais que seu emprego producira. Cada da publica o DOG novas solicitudes para proxectos de instalacin das chamadas minicentrais hidroeléctricas que, nalgns casos, conlevan presas da altura dun edificio de 5 andares (15 m.) e hai veces que se presentan como unha sucesin de encoros que chegan a afectar a 10 Km. dun mesmo ro. Agochadas baixo a excusa da produccin de enerxa "limpa", atpase a simple privatizacin dun ben pblico como son os ros, para beneficio dunhas poucas empresas, sen que exista unha necesidade real e sen substituir ningunha das fontes enerxéticas contaminantes


Impacto ambiental dos encoros 

Para entender ben os impactos cmpre coñecer esquemticamente as partes dunha central hidroeléctrica, sexa do tamaño que sexa.

esquema_encoro.gif- Azude ou presa para desviar a auga do ro ou para almacenala.

- Canal de derivacin, que conduce as augas ate a localizacin da central.

- Cmara de carga ou depsito

- Tubera forzada, que vai da cmara de carga ata as turbinas, na zona de mxima pendente do terreo.

- Edificio das turbinas: acollo os grupos de turbinas-xerador, onde a enerxa mecnica das turbinas se converte en enerxa eléctrica.

- Canle desaugadoiro, polo que a auga devlvese canle fluvial.

- Tramo cortocicuitado: tramo de ro entre o azude e a canle desaguadoiro.

Os impactos derivados da construccin e explotacin dun encoro divdense en:

 1. Impactos na fase de construccin
 2. Impactos na fase de explotacin

Na fase de construccin

pict0017.jpgA maior parte dos impactos producidos durante a fase de construccin dunha minicentral son comns aos asociados construccin de infraestruturas dentro do meio rural, como poden ser estradas:

 • Para facilitar o acceso da maquinaria e materiais precisos para a obra precsase o acondicionamento ou nova apertura de camiños ou pistas de acceso. Isto conleva o aumento da erosin (e a subseguinte escorrenta de terra ao ro), a tala de vexetacin (especialmente cando discorre polas ribeiras, que adoitan sustentar unha vexetacin singular dentro da conca) ou a fragmentacin do hbitat de algunhas espécies terrestres.

 • Aumento da presenza humana e dos impactos dela derivada, feito a resaltar dado que moitas destas instalacins atpanse situadas en parajes recnditos e ben conservados.

 • A construccin de outras infraestruturas asociadas minicentral, como os canais de derivacin e os tendidos eléctricos, causan os mesmo danos.

 • Unha alteracin paisaxstica moi importante

 • Ruido, emisins e verquidos contaminantes.

 • Ao traballaren no cauce, os arrastres por remocin e mesmo os verquidos acidentais teñen consecuencias ro abaixo.

Na fase de explotacin

Son de maior entidade que os anteriores e moitos deles non s son irreversbeis senn que se agravan co tempo. Poden acontecer augas arriba ou augas abaixo do encoro, non ponto onde se reintegra a auga logo de turbinala ou no tramo cortocircuitado (o tramo entre o a presa e o punto posterior s turbinas eléctricas).

 • Erosin remontante, na sada das augas turbinadas
 • Erosin no tramo cortocicuitado pola diminucin da concentracin de partculas en suspensin.
 • Inmersin de solos e contaminacin
 • Detraccin de caudais con posbeis perdas por incremento da evaporacin e infiltracin.
 • Deterioro da calidade das augas: por retencin de lodos no enbalsamento, por vertidos de limos procedentes do fondo da presa, diminucin da capacidade de dilucin polo descenso do caudal, incremento de vertidos (graxas, aceites, gasleos, inturas etc, directamente utilizados na instalacin.
 • Cambios nas caractersticas fisico-qumicas das augas (temperatura, etc.) e as consiguientes afecins sobre fauna e flora
 • Desaparicin ou modificacin da fauna e flora acutica
 • Destruccin do bosque de ribeira
 • Electrocucin no tendido eléctrico, fundamentalmente aves.
 • Efecto barreira sobre especies migratorias ou con movementos locais
 • Cambios nas vas de acceso
 • Alteracins paisaxsticas de diverso tipo
 • Contaminacin acstica

Esta categora est baleira

go to top